Regulamin

Regulamin Szkoły Tańca Catch the Flow


§


Szkoła Tańca Catch the Flow w Pszczynie działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Catch the Flow” oraz niniejszego regulaminu zatwierdzonego uchwałą nr 37 Zarządu Stow3arzyszenia „Catch the Flow” z dnia 19.09.2018 r.

§


Członkowie Stowarzyszenia „Catch the Flow” dzielą się na:

1. Uczestników – osoba korzystająca z usług Stowarzyszenia „Catch the Flow”
2. Członków zwyczajnych – zawodników
3. Członków zwyczajnych - Pełnoletnie osoby fizyczne, trenerzy i instruktorzy sportowi oraz rodzice niepełnoletnich zawodników, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych
4. Członków wspierających - członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§


Członkowie uczestnicy i zwyczajni (zawodnicy) Szkoły Tańca Catch the Flow mają obowiązek:

1. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia „Catch the Flow”
2. przestrzegania regulaminów i przepisów Organizacji których Szkoła Tańca Catch the Flow jest członkiem
3. wnoszenia składek członkowskich do 10-go dnia każdego miesiąca
4. punktualnego przybywania na zajęcia
5. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
6. przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów i instruktorów
7. powiadamiania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć
8. uczestniczenia w zawodach i innych występach wyznaczonych przez trenera lub instruktora
9. utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć
10. Członkom uczestnikom i członkom zwyczajnym – zawodnikom szkoły tańca Catch the Flow nie wolno palić papierosów i zażywać środków
odurzających. Zobowiązani są do przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

§


Organizacja zajęć w Szkole Tańca Catch the Flow

Szkoła Tańca Catch the Flow zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem zajęć oraz zapewnienia odpowiednich warunków (sprzęt grający, nagłośnienie itp.). W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia, Szkoła Tańca zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z możliwością odrobienia ich w innym dogodnym dla Instruktora oraz uczestników terminie. O wszelkich zmianach uczestników danych zajęć Szkoła Tańca zobowiązuje się informować poprzez swoją stronę internetową, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.

1. Szkoła Tańca Catch the Flow zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć. O zmianie zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób osobisty, telefoniczny lub mailowy,
2. Zajęcia trwają według grafika dostępnego w Szkole Tańca,
3. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor. Rodzice, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych, z uwagi na komfort i bezpieczeństwo uczestników zajęć,
4. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona i w momencie zapełnienia się grupy lista uczestników zostaje zamknięta. Osoby, które nie zostały zapisane do grupy z powodu braku miejsc mogą zostać zapisane do innej grupy. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 25, przy czym doboru grup dokonuje się w pierwszej kolejności mając na uwadze zbliżony wiek Uczestników, poziom zaawansowania w danego rodzaju zajęciach oraz na podstawie rodzaju wybranych zajęć.
5. Jeśli ilość Uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 2 osób, organizator ma prawo odwołać zajęcia.
6. Instruktor może poprosić o opuszczenie sali osoby, które nie będą przestrzegać punktów niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz jeśli ich zachowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu oraz przeszkadzać innym Uczestnikom zajęć.
7. Wszelkie akty dewastacji i usterki należy zgłaszać pracownikom Szkoły Tańca Catch the Flow. Za brak poszanowania mienia Szkoła Tańca oraz mienia znajdującego się w miejscu odbywania się zajęć sprawca (uczestnik zajęć) zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałe straty (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun).
8. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
9. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Organizatora oraz osób działających w jego imieniu. Każdy z Uczestników bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zajęć pozostawione w szatni oraz w miejscu odbywania zajęć.
11. Organizator ma prawo do zmiany grafiku o czym poinformuje Klientów z 14 dniowym wyprzedzeniem.
12. Składki opłacane za zajęcia są składkami członkowskimi, a nie karnetami. To oznacza, iż składki nie podlegają zmianie w przypadku, gdy uczestnik nie pojawia się na zajęciach oaz nie podlegają zwiększeniu w danym sezonie tamecznym.